Uppförandekod

Mänskliga rättigheter

OPSIS stödjer och respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och är aldrig delaktig i brott mot mänskliga rättigheter. 

Anti-korruption

OPSIS står för ärlighet, integritet och ansvarsfullhet. Detta gör att alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning, inte accepteras.

Miljöansvar

Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras. Hållbarhet är ett nyckelord för OPSIS och vi strävar efter att vara resurseffektiva. OPSIS arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv, vilket innebär prioritering av miljövänliga lösningar och undvikande av miljöbelastande ämnen så långt det är möjligt.

Föreningsfrihet

Alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. OPSIS erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

Tvångsarbete

Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.

Barnarbete

OPSIS tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

Diskriminering

Mångfald bland OPSIS medarbetare uppmuntras och ingen oavsett ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, nationalitet, familjestatus, religion, politisk uppfattning, etnisk bakgrund, social bakgrund, social status, ålder, facklig tillhörighet eller handikapp ska diskrimineras. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna inom OPSIS.

Affärer

OPSIS handlar alltid enligt god affärssed när affärsuppgörelse görs. OPSIS säkerställer också att varor och tjänster motsvarar legala krav.

Konkurrens

OPSIS följer lokal lagstiftning och medverkar inte i konkurrensbegränsande uppgörelser.