LD500 Laserdiod-gasanalysator (AQM)

OPSIS TDL Analyser

OPSIS LD500-analysator är den centrala delen i OPSIS laserdiodmätsystem. Den kan innehålla upp till fyra laserdiodhuvuden. Varje huvud är ett komplett system för styrning av lasern Till varje huvud hör också ett system för sampling av absorptionsspektra.

Laserdiodanalysatorn erbjuder snabb mätning av en rad gasföreningar. Ett flertal typer av gaser kan mätas och en multiplexer (tillbehör) gör det möjligt att mäta längs flera mätsträckor med endast en analysator. De vanligaste föreningarna som kan mätas är kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), väteflourid (HF), ammoniak (NH3), syre (O2), väteklorid (HCI), vattenånga (H2O) och metan (CH4).

 

Vill du veta mer om OPSIS LD500-analysator?
Kontakta oss

Dokument