Svavelavskiljning på raffinaderier

Övervakning av SRU- och TGTU–processer för att minska svavelutsläppen

Vid raffinering av naturgas och råolja uppstår ofta stora mängder vätesulfid (H2S). Svavlet kan avskiljas i så kallade Sulfur Recovery Units (SRU:er). Återstående svavelföreningar förbränns sedan till svaveldioxid (SO2) i Tail Gas Treatment Units (TGTU:er). Processtyrning av SRU:er och utsläppsövervakning från TGTU:er kan vara en utmaning på grund av de giftiga och korrosiva gaserna och höga gastemperaturer. OPSIS har dock mätsystem som hanterar dessa utmaningar på ett säkert och pålitligt sätt.

SRU och TGTU 

Många SRU:er bygger på Claus-processen som omvandlar H2S genom syretillförsel till rent svavel och vatten. Genom att mäta H2S-halterna i processgasen som tillförs SRU:n kan processen styras med stor noggrannhet. Det utvunna svavlet kan sedan med fördel användas till produktion av svavelsyra. OPSIS har system för att mäta H2S-koncentrationerna både i höga och låga halter, det senare till exempel för att övervaka SRU:ns verkningsgrad.

Riktigt all H2S omvandlas inte i SRU:n och det kan även uppstå andra svavelföreningar som behöver tas omhand. Detta görs i TGTU:n där oxidation sker till svaveldioxid som sedan kan tvättas ur i en skrubber. SO2-halterna mäts för att styra sådan rökgasrening. Återstående föroreningar som släpps ut till omgivningsluften bör också övervakas, och allt görs med fördel med hjälp av mätutrustning från OPSIS. Då har man ett pålitligt mätsystem som klarar den aggressiva miljön med minimalt underhåll.

CERTIFIERADE MÄTSYSTEM MED HÖG NOGGRANNHET 

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Vid process- och emissionsmätning i gaskanaler skickas ljusstrålar genom kanalerna, eller så leds en del av gaserna in i mätceller som ljuset skickas genom. Ljuset fångas upp och leds via optiska fiber till analysatorn som mäter absorptionen och beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser längs flera ljusstrålar. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Koncentrationerna av alla relevanta gaser som finns i SRU- och TGTU-processerna kan mätas, inklusive svavelföreningar som SO2, H2S, COS och CS2 och andra processgaser som NH3, CO, CO2 och CH4. För övervakning av utsläpp efter en TGTU kan gaser som NO, NO2, H2O och O2 också övervakas.

GASANALYS MED OPSIS 

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

 • patenterad metod för H2S-mätning vid låga halter
 • ett enda mätsystem för alla typer av gaser
 • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
 • kan installeras i explosiva miljöer
 • kombinerar fördelarna med UV-DOAS-, FTIR-DOAS- och TDL-teknik
 • bästa prestanda enligt QAL1-certifiering
 • längsta kalibreringsintervallet enligt QAL1-certifiering
 • automatisk QAL3-kontroll som tillval
 • beröringsfri mätning, ingen provtagning
 • långt underhållsintervall
 • låg energiförbrukning
 • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
 • tusentals system installerade runt om i världen
 • certiferad av bland annat tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder.

Videor

Årlig kalibrering

System 400 - Ett system, tre lösningar

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

System 400 – Ett system, tre lösningar – fast-loop

System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

OPSIS Data Services

Contact Ulf S OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig så berättar jag gärna mer om våra mätsystem!