Partikelmätare

SM200 fångar och mäter partiklarna i luften

OPSIS partikelmätare SM200 mäter automatiskt partikelkoncentrationen i omgivningsluften. Samtidigt sparar den prov på partiklarna för manuell analys av till exempel luftburna tungmetaller.

Så här fungerar SM200

Partikelhalter mäts i partikelfraktioner där de vanligaste är PM10 och PM2,5. Siffrorna indikerar övre gränsen för medeldiametern på partiklar som tillåts ingå i mätresultatet. I SM200:an bestämmer utförandet på insugshuvudet vilken partikelfraktion som mäts. Oavsett om man väljer att mäta PM10 eller PM2.5 fungerar sedan mätaren på samma sätt.

Den provtagna luften från insugshuvudet passerar genom ett 47 mm filter tillverkat av teflon, glasfiber eller cellulosa. Under provtagningen ackumuleras partiklarna på filtret. Gränsvärden för PM-halter finns bland annat som dygnsmedelvärden och då exponeras filtret för luftströmmen under ett dygn (minus kortare period för automatiserat byte till nytt filter), men det går att göra provtagningen både under kortare och längre perioder.

Efter provtagningen mäts vikten av de partiklar som samlats på filtret med hjälp av betaabsorptionsmetoden. Vikten i kombination med den totala luftvolymen som passerar filtret under provtagningen ger den genomsnittliga partikelkoncentrationen under provtagningsperioden.

INSUGSHUVUD

Ett insugshuvud består av ett system av rör som tvingar den genomströmmande luften att ändra riktning. Vid ändringen deponeras tyngre partiklar i luften på ytor inne i huvudet. Rören är noggrant dimensionerade och placerade så att bara den önskade partikelfraktionen släpps igenom. Ytorna måste rengöras regelbundet, hur ofta beror på vilka partikelhalter som finns i omgivningsluften.

OPSIS erbjuder insugshuvud både av europeisk och US EPA-standardmodell, och både för standardiserade 1,0 och 2,3 kubikmeters flöde per timme. Det finns även insugshuvud utan utsortering av partikelfraktioner, så kallade TSP-huvud.

FILTREN BEVARAS FÖR VIDARE ANALYS

De exponerade filtren bevaras efter provtagningen vilket möjliggör efterföljande laboratorieanalys av den specifika sammansättningen av partiklarna. Detta kan till exempel avslöja information om luftburna metaller som bly, kadmium och nickel.

SM200:ans har filterbehållare rymmer upp till 40 filter. Filtren byts automatiskt och med en provtagningsperiod på ett dygn kan därmed SM200:an fungera utan underhåll i en dryg månad.

Lätt att integrera i moderna mätstationer

OPSIS partikelmätare SM200 kombineras ofta med OPSIS gasanalysatorer och andra sensorer för att skapa en komplett mätstation för luftkvalitet, men den kan också användas fristående.

SM200 kan fjärrstyras och är lätt att integrera. Tack vare de automatiska procedurerna för kvalitetssäkring blir mätningarna noggranna och precisa. Partikelmätaren kan även utrustas med en ljusspridningsmätare som gör det möjligt att mäta partikelhalter i realtid. Den finns även i en version för mätning av luftens stabilitet (inversion) genom detektion av ansamling av radondöttrar i omgivningsluften.

Testat och godkänt

OPSIS partikelmätare har testats och godkänts av flera internationella institut och nationella myndigheter, bland andra Naturvårdsverket, amerikanska EPA och tyska TÜV.

BLOGGAR OM VÅRA PRODUKTER

På vår blogg kan du läsa mer om våra produkter för luftkvalitetsmätning, till exempel:

Inside the Particulate Monitor - Filter Samplers

Air Quality Monitoring in the EU - What, Where, and How?

What is the Difference between a PM2.5 Monitor and a PM10 Monitor? 

Certifikat

Naturvårdsverket PM2,5, PM10

MCERTS-certifikat PM2,5, PM10

TÜV-certifikat PM10

TÜV-certifikat PM2,5

U.S. EPA-certifikat SO2, NO2, O3, PM2,5, PM10

Contact Ulf G OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du har frågor om våra partikelmätare!