Övervakning i trafiktunnlar

Mätning av luftföroreningar i trafiktunnlar

Den nästan slutna miljön gör att det ofta uppstår höga halter av luftföroreningar inne i tunnlarna. Gränsvärdena för föroreningarna är ofta högre i tunnlar än i öppen omgivningsluft eftersom exponeringstiden normalt är begränsad men det kan ändå vara nödvändigt att övervaka att gränsvärdena inte överskrids.

Trafiktunnlar måste ofta förses med ventilation för att hålla halterna av luftföroreningar under gällande gränsvärden. För att spara energi är det dock vanligt att inte driva fläktarna mer än nödvändigt. Först när föroreningsnivåerna närmar sig gränsvärdena startas fläktarna och de körs sedan tills föroreningsnivåerna sjunker. Mätresultaten från övervakningen kan då också användas som styrsignal till ventilationen.

Att mäta kvävedioxid i tunnlar

I många tunnlar är kvävedioxid (NO2) den parameter som styr ventilationen eftersom NO2-halterna ofta är de som först överskrider gränsen för acceptabel luftkvalitet. Att mäta i en trafiktunnel är dock en utmaning på grund av den speciella miljön och kraven på exakta mätresultat både för luftkvalitet och för styrning av ventilationen. Det är också viktigt att mätsystemets underhållsintervall är långt eftersom det ofta är komplicerat att få tillgång till mätplatsen.

OPSIS DOAS-system erbjuder gasanalys med hög nogrannhet, och lågt underhållsintervall. Förutom NO2 kan även andra relevanta gaser mätas som till exempel kväveoxid (NO), bensen och formaldehyd.

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

  • direkt mätning av NO2 med hög precision
  • långt underhållsintervall
  • kostnadseffektiv, beröringsfri teknik med öppen mätsträcka
  • kalibrering av gas endast en gång om året
  • låg energiförbrukning
  • tusentals system installerade världen över
  • certifierad av svenska Naturvårdsverket, tyska TÜV, U.S. EPA, med flera.

Videor

Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

OPSIS Data Services

OPSIS Mättjänst

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig för mer information om mätning i trafiktunnlar.