Färdiga paketlösningar

Svårt att välja produkter? Vi hjälper dig!

OPSIS erbjuder flera prisvärda paket som innehåller allt som behövs för att komma i gång med övervakningen av emissioner eller processer.

SYSTEM 400 – EN BRA START

Ett OPSIS System 400 innehåller alltid sändare, mottagare, optisk fiber, och analysator. Systemet erbjuds i tre olika tekniska utföranden:

  • System 400CS där ljuset längs mätsträckan skickas direkt genom gaskanalen (”Cross Stack”)
  • System 400FL där mätsträckan är placerad i ett sidoflöde av processgaser med snabb gasväxling (”Fast Loop”)
  • System 400HWE där ett mindre flöde av gas sugs ut vid mätplatsen och leds via en uppvärmd slang till mätsträckan där gasinnehållet analyseras (”Hot Wet Exctractive”).

I samtliga fall är mätsträckans längd typiskt 1-2 meter, men det går ofta att bra att använda både kortare och längre sträckor. Valet av utförande beror på förutsättningarna på mätplatsen. Läs mer om systemen längre ner på sidan.

Oavsett utförande kan systemen kompletteras med ytterligare gaser, fler mätsträckor, och även givare och andra tillbehör, både vid beställning och i efterhand. Ett enda mätsystem kan i många fall mäta halterna av alla relevanta ämnen.

FÄRDIGA PAKET FÖR UTVALDA GASER

Vi erbjuder även System 400-paket för mätning av halterna av vissa specifika ämnen:

  • System 400BASIC: Ett System 400CS kalibrerat för att mäta halterna av SO2, NO och NO2. Systemet är lämpligt för grundläggande emissionsövervakning på förbränningsanläggningar.
  • System 400EXT: Ett System 400BASIC kompletterat med förmåga att mäta halterna av CO och H2O.
  • System 400WASTE: Ett System 400EXT med tillägg av HCl-mätning. Systemet är särskilt lämpat för övervakning av emissioner från avfallsförbränningsanläggningar.
  • System400HG: I grunden ett System 400HWE försett med konverter och kalibrerat för mätning av både totalkvicksilver (THg) och elementärt kvicksilver (Hg0). Även detta system är väl ägnat för emissionsövervakning på avfallsförbränningsanläggningar. 

OPSIS mätsystem som bygger på kostnadseffektiv, beröringsfri teknik ger hög tillgänglighet till representativa data. Systemen har låg energiåtgång och kräver minimalt med underhåll.

SYSTEM 400CS (CROSS-STACK)

System 400CS ("cross-stack") är ett kostnadseffektivt mätsystem med hög prestanda som är utvecklat för att mäta halterna av gasformiga ämnen på bland annat kraftverk. I grundutförandet (t.ex. System 400BASIC) bygger mätningarna på UV-DOAS-teknik vilket gör det möjligt att mäta ett flertal olika gasföreningar. En analysator av typen AR600 utvärderar ljus från en mätsträcka som går rakt igenom gaskanalen. Mätmetoden kallas även ”in-situ” (på plats). Exempel på ämnen som kan mätas är NO, NH3, SO2, Hg och NO2

System 400CS kan kompletteras med en analysator av typen AR650 som använder sig av FTIR-DOAS-teknik. Då kan halterna av fler gasformiga ämnen mätas, till exempel CO, CO2, HCl och HF . Illustrationen härintill visar ett 400CS-system med både AR600 och AR650.

SYSTEM 400FL (FAST-LOOP)

Om gaskanalen är svår att komma åt eller om den begränsar mätsträckans längd alltför mycket så är ett System 400FL ett bra alternativ till System 400CS. Ett isolerat rör ansluts mellan mätplats och en separat belägen sluten mätsträcka (mätcell). Utloppet från mätsträckan återförs till gaskanalen. Flödet genom rör och mätsträcka kan ofta drivas av befintligt tryckfall i rökgaskanalen, eller så monteras en särskild fläkt på utloppet från mätcellen. 

Flödet genom rör och mätcell är normalt högt vilket sörjer för att den gas som mäts har samma sammansättning som gasen i rökgaskanalen. Det är ofta möjligt att ha långa avstånd mellan gaskanal och mätcell och ett System 400FL kan därför också vara ett alternativ om den optiska fibern i ett 400CS-system skulle bli alltför lång. 

Precis som för System 400CS är ett System 400FL normalt uppbyggt kring en analysator av typen AR600. För detektion av ännu fler typer av gaser kan det kompletteras med en AR650.

SYSTEM 400HWE (HOT-WET-EXTRACTIVE)

Ett System 400HWE påminner om ett System 400FL såtillvida att mätsträckan finns i en särskild mätcell som är separerad från gaskanalen. Extraheringen av gasen från mätplatsen sker dock med en mer traditionell provtagningsenhet. Det ger ett lägre gasflöde och därmed långsammare gasutbyte i mätcellen men kan förenkla installationen. Precis som för övriga systemlösningar används oftast en AR600, och systemet kan kompletteras med en AR650. 

En särskild fördel med System 400HWE är att det kan förses med en gaskonverter på inloppet till mätcellen. Det möjliggör mätning av halterna av ytterligare typer av föroreningar, till exempel: 

Genom att använda två mätceller med konverter emellan kan även halterna av alla andra typer av gaser mätas. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem med låga krav på underhåll.

TESTAT OCH GODKÄNT

OPSIS DOAS-system har testats och godkänts av flera internationella testinstitut och nationella myndigheter, bland andra av tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder. 

Certifikat

MCERTS-certifikat Hg0, THg

MCERTS-certifikat CEM-gaser

TÜV-certifikat CEM-gaser UV

TÜV-certifikat CEM-gaser FTIR

TÜV-certifikat HF

Videor

System 400 - Ett system, tre lösningar

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

System 400 – Ett system, tre lösningar – fast-loop

System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

Kvicksilvermätning

Att mäta H2S i pappersbruk

Contact Niklas K OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om våra mätsystem!