Integritetspolicy

OPSIS integritetspolicy

Denna integritetspolicy har antagits av OPSIS AB, och den gäller även för dess dotterbolag OPSIS GmbH. Med ”vi”, ”oss” eller ”vår” nedan avses kollektivt OPSIS AB och OPSIS GmbH. Policyn beskriver vår hantering av personlig information om besökare på våra webbsidor och våra sociala media-profiler/sidor, prenumeranter på vårt nyhetsbrev eller annan information från oss, arbetssökande, representanter för våra kunder och leverantörer, samt våra anställda.

Vi åtar oss att respektera din integritet, och vi strävar efter en hög nivå av skydd för all hantering av personlig information. Denna policy beskriver hur vi kommer att behandla din personliga information. Vi följer också alla tillämpbara lagar och förordningar så som ”Data Protection Act” (DPA), ”Privacy and Electronic Communications Regulation” (PECR) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (”General Data Protection Regulation”, GDPR).

Om du har frågor om denna information eller vill utnyttja någon av dina rättigheter så som de framställs nedan eller under någon tillämpbar lag eller förordning, så kontakta oss via de kanaler som anges nedan.

VARFÖR SAMLAR VI IN OCH SPARAR PERSONLIG INFORMATION? 
Vi samlar in personlig information för att vi skall kunna rekrytera, anställa, stödja och hantera våra anställda, för att ge våra anställda och våra representanter adekvat utbildning, för att skydda hälsa och upprätthålla säkerhet för våra anställda och besökare på våra anläggningar, för att marknadsföra våra produkter och tjänster, för att kunna sälja och förmedla produkter och tjänster till våra kunder, och för att dokumentera våra aktiviteter och underhålla vår bokföring och våra noteringar som relaterar till detta.

VILKEN PERSONLIG INFORMATION SAMLAR VI IN OCH LAGRAR?
Vi kan komma att samla in och lagra följande typer av personlig information:
– Kontaktinformation så som namn, titel, telefonnummer, postadresser och e-postadresser;
– Meddelanden som du har lämnat till oss, så som beställningar, frågor och återkoppling;
– Information om dina besök och din användning av våra webbplatser, så som din IP-adress, geografisk hemvist, typ av webbläsare, remitterande källa, tid för besöket och antal sidor som visats, för att förbättra våra webbplatser;
– Information som du förser oss med för att registrera dig hos oss och/eller för att prenumerera på våra webbplatstjänster eller e-post-meddelanden; samt
– För anställda: anställningsrelaterad information så som personnummer, lön, bankkontonummer, hälsostatus, information om nära anhörig, utbildning, fackföreningstillhörighet, och utvärderingar av prestationer.

HUR ANVÄNDER VI DIN PERSONLIGA INFORMATION? 
I tillägg till användning som anges på andra ställen i denna policy, så kan vi också komma att använda din personliga information för att:
– Skicka marknadsföringsinformation till dig kring vår verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig, via brev eller e-post eller liknande kanaler. Du kan när som helst meddela oss att du inte längre vill ha sådan information av oss;
– Ge våra leverantörer, distributörer och liknande parter relevant information; samt
– För anställda: möjliggöra sedvanliga relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Vi kommer inte utan ditt uttryckliga godkännande eller tvingande lag eller förordning tillhandahålla din personliga information till någon tredje part.

TILLHANDAHÅLLANDE AV TVINGANDE SKÄL 
I tillägg till sådana tillhandahållanden som rimligen är nödvändiga för syften som är beskrivna på andra ställen i denna policy, så kan vi komma att tillhandahålla information om dig:
– I den utsträckning vi är tvingade att göra så enligt lag eller förordning;
– I anslutning till juridiska processer eller tänkbara juridiska processer, samt
– För att fastställa, hävda eller försvara våra juridiska rättigheter, inkluderat att ge information till andra för att förhindra bedrägeri och begränsa kreditrisker.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV INFORMATION 
Det kan bli nödvändigt att överföra personlig information till andra länder eller territorier. När sådan överföring är nödvändig, så kan den ske till länder och territorier i hela världen. All sådan överföring kommer att ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och enligt den tillämpbara landspecifika lagstiftningen.

SKYDD AV DIN PERSONLIGA INFORMATION 
Skyddet av din personliga information är viktigt för oss. Vi har tekniska och organisatoriska mekanismer för att skydda sekretessen, integriteten, och tillgängligheten för din personliga information. Vi skyddar din personliga information mot otillåten åtkomst, användning och tillgängliggörande med hjälp av skyddstekniker och processer så som kryptering och åtkomstbegränsning.
Skyddet och säkerheten för din personliga information är också beroende av dig. När vi har gett dig (eller när du har valt) ett personligt lösenord för åtkomst av vissa delar av våra informationsresurser så är du ansvarig för att detta lösenord förblir hemligt. Du får inte lämna ut ditt personliga lösenord till någon annan. Vi tar inte ansvar för brott mot denna policy på grund av någon tredje parts användning av ditt personliga lösenord.
Tyvärr är överföring av information via internet inte alltid helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information så kan vi inte garantera skyddet av din personliga information när den överförs till och från våra informationsresurser. All sådan överföring sker på din egen risk. Vi är inte ansvariga för något kringgående av integritetsinställningar eller skyddsmekanismer som finns i gränssnitten mot våra informationsresurser.

TILLÄGG TILL POLICYN 
Vi kan emellanåt komma att förändra denna policy genom att publicera nya versioner på våra webbplatser. Detta kan ske utan särskilt meddelande. Du bör därför regelbundet studera detta dokument, särskilt om du är i färd med att förse oss med personlig information. Du kan när som helst återkalla vår rätt att använda din personliga information, oavsett om det beror på en ändring av policyn eller något annat.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONLIG INFORMATION? 
Vi sparar inte personlig information längre än nödvändigt givet typen av information, omständigheterna som den samlades in under, och syftet med dess möjliga hantering, såvida inget annat krävs av eller är tillåtet enligt lag eller förordning.

DINA RÄTTIGHETER 
Du har rätt att få del av all personlig information som vi har om dig. Tillhandahållandet av sådan information kan komma att ske på villkor att en rimlig avgift betalas för hanteringen av din begäran.
Du kan be oss att inte hantera din personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis antingen att uttryckligen godkänna vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att förse dig med en möjlighet att välja bort vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål.
Tillämpbar dataskyddslagstiftning kan ge dig rättigheter kring vår insamling, lagring och hantering av din personliga information som inte täcks av denna policy. Denna policy beskriver därför inte nödvändigtvis alla de rättigheter som du kan ha. Du har dock alltid möjlighet att utnyttja följande rättigheter, oavsett om de följer av lag/förordning eller ej.

Tillgång, förändring, begränsning och radering
Du kan kontrollera, ändra, förändra och radera din personliga information. Du kan också be oss begränsa vår användning av informationen. Om du begär att vi raderar din personliga information så förbehåller vi oss dock rätten att bara radera din personliga information när vi inte längre har laglig rätt att ha tillgång till informationen.

Överföringsbarhet
I den utsträckning den personliga information du försett oss med hanteras baserat på ditt godkännande, så har du rätt att begära att vi förser dig med en kopia av eller tillgångtill alla delar av sådan information i ett strukturerat och allmänt använt, maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att vi överför sådan personlig information till en annat personuppgiftsansvarig, när så är tekniskt rimligt genomförbart.

Återkallande av godkännande
I den utsträckning vår lagring och hantering av din personliga information baseras på ditt medgivande, så kan du när som helst återkalla detta medgivande så som beskrivs nedan. Ditt återkallande av ditt medgivande påverkar dock inte vår rätt till lagring och hantering före ditt återkallande, och det påverkar inte heller våra eventuella andra lagliga rättigheter till fortsatt lagring och hantering av din personliga information.

Hur du utnyttjar dina rättigheter
Du utnyttjar dina rättigheter enligt ovan genom att meddela detta till adressen för personuppgiftsansvarig som anges nedan, antingen via post eller e-post. Om du kontaktar oss för att utnyttja dina rättigheter så kan vi begära att få information för att verifiera din identitet. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka din begäran om du i så fall inte kan ge oss tillräcklig information för att verifiera din identitet eller på annat sätt uppfylla våra legala och affärsmässiga krav.

Klagomål
Du har också rätt att lämna in klagomål på oss till den relevanta dataskyddsmyndighet som finns i det land du arbetar eller bor i. Innan du gör det ber vi dig dock att kontakta oss direkt för att ge oss en möjlighet att tillsammans med dig reda ut de frågor som kan finnas kring din integritet.

KONTAKT 
Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av din personliga information, eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan eller enligt tillämpbara lagar och förordningar, så meddelar du oss detta via post eller e-post till endera av följande adresser:

Namn och adress till personuppgiftsansvarig i Sverige
OPSIS AB
Box 244
244 02 Furulund
Tel: 046 72 25 00
E-post: info@opsis.se
Webbadresser: www.opsis.se, www.liquidmonitoring.se, www.liquidline.se

Namn och adress till personuppgiftsansvarig i Tyskland
OPSIS GmbH
Dieselstrasse 11
DE-50374 Erftstadt-Lechenich
Deutschland
Tel: +49 (0)2235 98750 50
E-post: opsis@opsis-gmbh.de

[OPSIS PP 2022-11-08]