Övervakning av SO2-skrubbrar

Övervakning av SO2-skrubbrar

Under senare år har det införts allt hårdare krav på att minimera svavelutsläppen från sjöfart. Ett sätt att uppfylla kraven är att driva fartygen med lågsvavlig olja men det kan vara dyrt. Ett alternativ som gör det möjligt att fortsätta använda högsvavlig olja som bränsle är att installera SO2-skrubbrar som renar rökgaserna till samma nivå som om fartygen drevs med lågsvavlig olja. Skrubbrarna måste dock övervakas genom att mäta förhållandet mellan SO2- och CO2-koncentrationerna. Här har OPSIS en certifierad, kostnadseffektiv och pålitlig lösning.

Regelverk för övervakning av SO2-skrubbrar

Det förvånansvärt enkelt att visa att en skrubber uppfyller kraven på SO2-rening. IMO:s MARPOL-konvention säger i grunden att bränslet får innehålla högst 0,5 viktprocent svavel och i vissa områden (Emission Control Areas) högst 0,1 %. Används bränsle med högre svavelhalt måste överskottet tvättas bort i en skrubber. Hur visar man då att så sker? Energiinnehållet i oljan är konstant. Kolvätena är energibärare och kolet återfinns som koldioxid i avgaserna. Genom att dividera halten av SO2 (ppm) med halten av CO2 (volymprocent) får man ett mått på svavelinnehållet i bränslet eftersom det är samma svavel- och kolatomer som fanns i bränslet. En kvot på 21,7 innebär 0,5 % svavel och en kvot på 4,3 innebär 0,1 % svavel. Så länge kvoten är lägre än respektive värde uppfylls respektive krav i MARPOL-konventionen även för högsvavligt bränsle i kombination med skrubber.

Återstår då bara att mäta halterna av SO2 och CO2, och här har OPSIS ett idealiskt system för uppgiften. DOAS-tekniken är överlägsen på att mäta relevanta halter av SO2 och CO2. Tack vare att mätningarna sker direkt i rökgaskanalen utan någon provtagning fungerar systemet mycket väl också i de våta och aggressiva rökgaser som ofta finns efter skrubbrarna. Dessutom ka ett och samma mätsystem göra mätningar på ett flertal rökgaskanaler – kostnadseffektivt och med minimalt underhåll.

Mätning av svavelutsläpp från marina motorer

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Strålarna skickas genom rökgaskanalerna som leder till fartygets skorstenar. Ljuset fångas upp och leds via optiska fiber till analysatorn som mäter absorptionen och beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser längs flera mätsträckor. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Förutom SO2 och CO2 kan även koncentrationerna av många andra typer av gaser mätas, till exempel NOX, CO, CO2, H2O och CH4.

MARIN GASANALYS MED OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

  • ett enda mätsystem för alla typer av gaser
  • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
  • beröringsfri mätning, ingen provtagning
  • långt underhållsintervall
  • låg energiförbrukning
  • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
  • hundratals system installerade på fartyg runt om i världen
  • certifierad av bland andra DNV, RINA, Lloyd's Register och Bureau Veritas.

Vår marina partner 

Consilium

Videor

Marina mätningar med M800

Contact Marcus K OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om våra mätsystem för marint bruk!