Luftkvalitet i tätorter

Övervakning av omgivningsluften i tätorter

Det kan finnas flera syften med att övervaka luftkvaliteten i en tätort. Om syftet är att bedöma vad innevånarna i värsta fall utsätts för gör man så kallad gaturumsmätning. Är syftet att övervaka de generella nivåerna av luftföroreningar och följa upp långsiktiga trender bör man i stället mäta en bit bort från de värst trafikerade vägarna, till exempel i taknivå.

Ett certifierat mätsystem med hög tillgänglighet

Att mäta den omgivande luftens generella kvalitet är en utmaning. Mätplatsen måste vara representativ och inte beroende av exempelvis kortvariga förändringar i den lokala trafiken. En mängd gaskomponenter kan behöva mätas med hög noggrannhet och hög tillgänglighet.

OPSIS DOAS-system erbjuder kostnadseffektiv gasanalys med hög datatillgänglighet, snabb responstid och långt underhållsintervall. Systemet bygger på de beröringsfria metoderna UV-DOAS och FTIR-DOAS där mätningarna sker längs en eller flera öppna ljusstrålar. Ljuset fångas upp och leds genom en optisk fiber till analysatorn där gaskoncentrationerna beräknas.

OPSIS erbjuder även utrustning för övervakning av partikelhalter och partiklarnas sammansättning. 

Ett OPSIS-system kan mäta en mängd olika parametrar som kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), ozon (O3), bensen, toluen, xylener, formaldehyd och ammoniak (NH3), samt PM10 och PM2,5.

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

  • hög datatillgänglighet
  • kostnadseffektiv, beröringsfri teknik med öppen mätsträcka
  • representativ data
  • direkt mätning av NO2
  • gaskalibrering endast en gång om året
  • låg energiförbrukning
  • långt underhållsintervall
  • certifierad av svenska Naturvårdsverket, tyska TÜV, U.S. EPA, med flera.

Videor

Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

OPSIS Mättjänst

OPSIS Data Services

Fence-line-mätning av flyktiga emissioner

Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

Årlig kalibrering

Contact Ulf G OPSIS 720X480pxl

Jag berättar gärna mer om våra system för övervakning av omgivningsluften i tätorter!