Kringutrustning

Tillbehören som gör mätsystemen kompletta

Här ger vi exempel på några av alla de tillbehör som finns till våra system för luftkvalitetsmätning. Vi har utrustningen för att skapa det mätsystem som är bäst för den specifika uppgiften.

Kalibreringsutrustning

Kalibrering behövs för att visa att mätresultaten stämmer överens med verkligheten. Skulle de inte göra det kan man justera instrumentens utslag. Det finns ett flertal olika produkter för att kalibrera OPSIS mätsystem. Oftast utgår man från en kalibreringsbänk modell CB100. Den används tillsammans med en ljuskälla (CA150/RE060) och en mottagare (RE060) i vardera änden av bänken så att det bildas en mätsträcka längs med bänken.

Kalibrering görs genom att föra in en eller flera fönsterförsedda celler i ljussträckan. Kalibreringsgas med känd halt flödas genom cellerna. Varierande cellängder eller kombinationer av olika celler gör det möjligt att välja olika kalibreringspunkter med en och samma gaskälla. Nollpunktskalibrering görs genom att mäta på kalibreringsbänken utan celler.

Som gaskälla används oftast gasflaskor med spårbar och certifierad gashalt. Vissa gaser kan dock inte levereras på flaska, till exempel ozon. Här används då i stället en OPSIS OC500 ozonkalibrator för att generera en känd ozonhalt.

Multiplexrar 

En optisk multiplexer används när ett OPSIS-system har mer än en mätsträcka. Multiplexern ansluts mellan mätsträckorna och gasanalysatorn. I tur och ordning utförs sedan mätningar längs varje mätsträcka.

Det finns flera modeller av multiplexrar med kapacitet att ansluta olika antal mätsträckor. För DOAS-system används MX004 eller MX009. Laserdiodgasanalysatorn LD500 använder sig av andra typer av multiplexrar. I samtliga fall innebär multiplexern att en enda gasanalysator kan täcka ett stort område med mätsträckor i olika riktningar. Det ger en mycket kostnads- och yteffektiv systemlösning. 

Meteorologiska givare 

Mätsystem från OPSIS levereras ofta med givare för mätning av olika meteorologiska parametrar som: 

- vindhastighet och vindriktning i två eller tre dimensioner (WX500-serie)
- temperatur (PT100)
- solstrålning (GR180)
- nederbörd (RG500)
- atmosfärstryck (BM100)
- fuktighet (HX110).

Givarna kan enkelt anslutas till våra mätsystem, antingen direkt eller via våra produkter för datainsamling (IOMan, DL256, WT256).

INSTRUMENTHUS

Våra instrumenthus ger optimal driftmiljö för mätutrustningen. De är utvecklade för att fungera bekymmersfritt i många år i de mest varierande klimat och miljöer, vid alla typer av mätning av luftkvalitet. Samtidigt kan de ge en bekväm och säker arbetsmiljö för den personal som underhåller och kalibrerar instrumenten. Det finns flera olika modeller att välja mellan. Valet beror på användningsområdet och på omfattningen av mätutrustningen som skall skyddas. 

BLOGGAR OM VÅRA PRODUKTER

På vår bloggsida kan du läsa mer om våra produkter för luftkvalitetsmätning, till exempel:

Instrument Interfaces 

Good averages, on average? 

Multiplexed Monitoring 

Planning for a Gas Monitoring System

Videor

Fence-line-mätning av flyktiga emissioner

Bensenmätning

OPSIS Mättjänst

Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

Contact Ulf G OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om våra mätsystem!