Bensenmätning

Övervakning av bensen kring raffinaderier

Att mäta bensenutsläpp från en raffinaderianläggning kan vara en utmaning, men OPSIS gör det enkelt.

Krav på bensenmätning

Bensen är ett flytande kolväte som avdunstar snabbt när det exponeras för omgivningsluften. Det är en av de vanligare substanserna som används inom den kemiska industrin och förekommer särskilt mycket på raffinaderier och liknande verksamheter. Bensen orsakar cancer och är därför föremål för övervakning.

Sedan 2018 måste raffinaderier i USA mäta flyktiga utsläpp från bensen runt sina anläggningar. Det är en del av det amerikanska naturvårdsverkets krav på petroleumraffinaderier. Om bensenhalterna i marknivå vid raffinaderiets ytterkanter överstiger 9 μg/m3 måste åtgärder vidtas.

MÄTNING MED OPSIS CERTIFIERADE SYSTEM

Bensenhalterna kan mätas med stor noggrannhet i realtid med hjälp av OPSIS UV-DOAS-system. DOAS-tekniken använder sig av optiska mätsträckor för att mäta gaskoncentrationer. Genom att placera mätsträckor kring ett raffinaderi kan emissioner och läckage upptäckas enkelt och säkert. Mätsträckorna bildar ett slags staket kring anläggningen och metoden är ett exempel på så kallad fence-line-mätning. Genom att kombinera haltdata med meteorologisk information går det att beräkna var utsläppskällorna finns och med vilket flöde bensenutsläppen sker.

OPSIS UV-DOAS-system är avsett för långsiktigt, kontinuerligt användande. Underhållsbehovet för OPSIS DOAS-system är minimalt. Enligt regelverket från U.S. EPA måste instrumentet bara kalibreras med referensgas en gång i kvartalet.

ÖVERVAKNING AV LUFTFÖRORENINGAR MED OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

 • mätning och mätresultat i realtid, ingen provtagning
 • systemlösningarna är väl ägnade för larm vid förhöjda halter
 • kan installeras i explosiva miljöer
 • kostnadseffektiv, beröringsfri teknik med öppen mätsträcka
 • hög tillgänglighet på data
 • representativ data
 • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
 • låg energiåtgång
 • långt underhållsintervall
 • ETV-verifierad av U.S. EPA
 • certifierad av svenska Naturvårdsverket, tyska TÜV, U.S. EPA, med flera.

Videor

Bensenmätning

OPSIS Data Services

Fence-line-mätning av flyktiga emissioner

Contact Ulf S OPSIS 720X480pxl

Fråga mig om bensenmätning!