Förkortningar

AQM, CEM, QAL, EN, NAAQS, …?

Det blir snabbt många förkortningar, akronymer och kemiska formler i vår bransch. Här förklarar vi några av de vanligast förekommande. Kemiska formler hittar du på vår webbsida om ämnen.

AAQM Övervakning av luftkvalitet utomhus (Ambient Air Quality Monitoring)
AAQMS Mätstation för övervakning av luftkvalitet utomhus (Ambient Air Quality Monitoring Station/Site)
AERMOD Metod godkänd av U.S. EPA för att modellera spridning av ämnen i luftmassor
AMS Automatiskt mätsystem
AQM Övervakning av luftkvalitet (Air Quality Monitoring), ofta underförstått utomhusluft
AQMS Mätstation för övervakning av luftkvalitet (Air Quality Monitoring Station/Site), ofta underförstått utomhusluft
AST Årlig kontroll av mätsystem (Annual Surveillance Test)
BAT Best Available Techniques, an expression within the IED
BATC BAT Conclusions, the core of a BAT document
CEM Continuous Emissions Monitoring
CEMS Continuous Emissions Monitoring System
CEN Europeiska kommittén för standardisering (från franskans Comité Européen de Normalisation)
CUSUM Kumulativ summa, en metod för att övervaka mätinstruments drift
DAHS System för insamling och hantering av data (Data Acquisition and Handling System)
DeNOx Rökgasreningssystem för NOX (generiskt)
DeSOx Rökgasreningssystem för SOX (generiskt)
DOAS Differentiell optisk absorptionsspektroskopi (Differential Optical Absorption Spectroscopy) - detektionsmetod som används i vissa typer av gasanalysatorer
ELV Utsläppsgränsvärde (Emission Limit Value)
EN Europeisk standard (från tyskans “Europäische Norm”)
EPA Miljömyndighet (Environmental Protection Agency), ofta på nationell nivå, jfr. U.S. EPA
EWMA Exponentiellt viktat rörligt medelvärde (Exponentially Weighted Moving-Average), en metod för att övervaka mätinstruments drift
HgTOT Se THg
IED Industriemissionsdirektivet (Industrial Emissions Directive), ett EU-direktiv
IR Infrarött, del av optiska spektrat
ISO Internationella organisationen för standardisering (International Organization for Standardization)
MCERTS Brittiskt certifieringsregelverk för utrustning, personal och organisationer (Monitoring Certification Scheme)
NAAQS U.S. EPAs nationella krav på luftkvalitet utomhus ( National Ambient Air Quality Standards)
mg/m3 Milligram per kubikmeter
ng/m3 Nanogram per kubikmeter
ppm Miljondelar (parts per million)
ppb Miljarddelar (parts per billion)
QA Kvalitetssäkring (Quality Assurance)
QAL Kvalitetssäkringsnivå (Quality Assurance Level) under EN 14181- och EN 15267-3-standarderna
QC Kvaliteteskontroll (Quality Control)
SCR Selektiv katalytisk reducering (Selective Catalytic Reduction), en rökgasreningsmetod
SNCR Selektiv icke-katalytisk reducering (Selective Non-Catalytic Reduction), en rökgasreningsmetod
SRM Standardreferensmetod (Standard Reference Method)
TDL Justerbar diodlaser (Tuneable Diode Laser) – en ljuskälla som används i vissa typer av gasanalysatorer
THC Totalkolväte (Total Hydrocarbons)
THg Totalkvicksilver (Total mercury), generiskt namn för atomärt kvicksilver och kvicksilverföreningar som till exempel metylkvicksilver
TOC Totalt organskt kol (Total Organic Carbon)
TRS Totalt reducerat svavel (Total Reduced Sulfur)
TÜV Tyska: Technischer Überwachungsverein ("tekniska övervakningsföreningen")
U.S. EPA USA:s nationella miljömyndighet (United States Environmental Protection Agency)
UV Ultraviolett, del av optiska spektrat
µg/m3 Mikrogram per kubikmeter
VOC Flyktiga organiska ämnen (Volatile Organic Compounds)
WHO Världshälsoorganisationen (World Health Organization)