Mätning av bakgrundshalter

Luftföroreningar på regional och nationell nivå

Det är viktigt att övervaka luftföroreningar där många människor vistas, det vill säga i städer och särskilt i gatumiljön. För att bättre förstå var föroreningarna kommer ifrån kan det dock också behövas så kallad bakgrundsmätning. Då placeras mätstationen på landsbygden, på långt avstånd från uppenbara källor till föroreningarna.

BAKRGRUNDSMÄTNING AV ETT FLERTAL GASFORMIGA FÖRORENINGAR 

Genom att mäta bakgrundshalter av luftföroreningar går det att särskilja lokalt skapade föroreningar från sådana som importeras från andra regioner eller länder. Ett viktigt hjälpmedel för denna kartläggning är insamling av meteorologiska parametrar som vindhastighet och vindriktning. Mätstationer för bakgrundshalter är därför ofta komplexa med många olika sorters mätutrustning.

Övervakning av bakgrundshalter ställer särskilda krav på mätutrustningen. Dels måste utrustningen kunna mäta upp låga halter av föroreningar med hög noggrannhet, dels kan det många gånger handla om många typer av föroreningar varav en del inte är prioriterade vid mätning i städer. Av praktiska skäl måste utrustningen dessutom vara pålitlig och kräva minimalt med underhåll.

OPSIS erbjuder just sådana mätsystem. Förutom övervakning av traditionella föroreningar som svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2) ozon (O3), och PM10 och PM2,5 kan instrumenten också konfigureras för koncentrationsmätning av till exempel salpetersyrlighet (HNO2), kvävetrioxid (NO3), formaldehyd (CH2O) och metan (CH4).

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

  • hög datatillgänglighet
  • kostnadseffektiv, beröringsfri teknik med öppen mätsträcka
  • representativ data
  • gaskalibrering endast en gång om året
  • låg energiförbrukning
  • långt underhållsintervall
  • certifierad av svenska Naturvårdsverket, tyska TÜV, U.S. EPA, med flera.

Videor

Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

OPSIS Data Services

OPSIS Mättjänst

Contact Ulf G OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om övervakning av bakgrundshalter!