Om oss

I miljöns och industrins tjänst sedan 1985

OPSIS AB är ett globalt verksamt företag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa system för luftkvalitetsövervakning och industriell gasanalys. Vi förser våra kunder med tillförlitliga och kostnadseffektiva mätsystem och tjänster för ett stort antal användningsområden.

VERKSAMHET

OPSIS AB bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning och service av mätutrustning och programvara för övervakning av luftföroreningar i utomhusluft samt för mätning av process- och emissionsgaser inom den industriella sektorn. OPSIS marknadsför och säljer även tjänster förenliga med sådan verksamhet. OPSIS bedriver också utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning och service av analysinstrument för laboratorier inom livsmedel och övrig industri under varumärkena LiquidLINE och Liquid Monitoring.

OPSIS är verksamt i hela världen. Vi arbetar direkt mot miljöförvaltningar, industrier och andra användare av instrumenten i Sverige, Danmark och Norge. För försäljning och underhåll i övriga världen har vi ett nätverk av egna bolag, distributörer och andra representanter som tillhör de mest kompetenta och erfarna inom branschen i respektive land.

ORGANISATION OCH FINANSIELL STATUS

OPSIS-koncernen har knappt hundra anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Furulund. Vi har dotterbolag i Tyskland (OPSIS GmbH) och USA (OPSIS, Inc.) samt lokalkontor för underhåll och annan service i bland annat Oslo, Stockholm och Norrköping. 

OPSIS ägs av OPSIS Holding AB som i sin tur är privatägt av OPSIS två grundare. Koncernen har en bra och stabil ekonomi med högsta kreditvärdighet enligt oberoende bedömningssystem. 

CERTIFIERAT, TRYGGT 

Vi har valt att införa ett ledningssystem som uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14001, SS-EN ISO/IEC 17025, SS-EN ISO/IEC 27001 och SS-EN ISO 45001. Vi har också valt att låta extern part granska vårt ledningssystem för att på ett enkelt sätt visa för våra kunder att vi arbetar seriöst med dessa frågor. Certifikat och ackrediteringsbevis finns under följande länkar:

SS-EN ISO 9001 kvalitet 
SS-EN ISO 14001 miljö 
SS-EN ISO/IEC 17025 ackrediterat kalibreringslaboratorium 
SS-EN ISO/IEC 27001 informationssäkerhet
SS-EN ISO 45001 arbetsmiljö

Vår verksamhet är också Achilles-certifierad. Vi har dessutom ett stort antal produkter som är testade och certifierade för att uppfylla relevanta standarder och myndighetskrav. OPSIS tar aktiv del i utvecklingen av produktstandarder.

VÅRA MÅL

Vision
OPSIS skall vara världsledande leverantör av produkter, tjänster och funktioner för analys av ämnen i gasfas, analys av ämnen i vätska och för våtkemisk analys.

Mission
Vår mission är att långsiktigt äga, utveckla, tillverka och marknadsföra produkter, tjänster och funktioner för analys av ämnen i gasfas, analys av ämnen i vätska och för våtkemisk analys.

Vi skall genom nära samverkan uppfylla våra kunders behov. Detta gör vi med engagemang och kompetenta medarbetare. Vi skall vara en god arbetsplats med trivsel och utvecklingsmöjligheter.

Vi skall befästa vår marknadsledande position genom att förstärka varumärket OPSIS.

OPSIS skall vara en god samhällsmedborgare och aktivt verka för minimal miljöpåverkan.

Vi skall växa genom organisk och förvärvad tillväxt och vi skall förbättra lönsamheten genom utnyttjande av företagets samlade resurser.

VÅRA RÄTTESNÖREN

Vi värnar om våra medarbetare och hur de agerar, om vår egen och våra kunders integritet och säkerhet, om våra produkters kvalitet, och hur vi som företag och våra instrument påverkar närmiljön. Detta är ytterligare beskrivet i följande policyer som vi som företag har åtagit oss att följa. 

Arbetsmiljöpolicy
IT- och informationssäkerhetspolicy
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Sekretessåtagande – mätresultat
Uppförandekod

HISTORIK

I oktober 1985 grundades OPSIS som ett privatägt bolag. Vid den tidpunkten hade grundarna, tillika doktorander på Avdelningen för atomfysik på Fysiska institutionen vid Lunds universitet, stött på en idé om att använda spektroskopi som ett verktyg för att mäta gasformiga föroreningar i omgivningsluften.

Bolagets första lokaler etablerades inom forskningsparken Ideon intill Lunds Tekniska Högskolas område och konstruktionen av det allra första mätinstrumentet slutfördes. Företaget låg rätt i tiden och expanderade. Läs gärna mer om de första åren i ett av våra blogginlägg Once Upon a Time.

1991 hade OPSIS växt ur lokalerna på Ideon och flyttade till Furulund där huvudkontoret ligger än idag. Där har expansionen sakta men säkert fortsatt genom åren med nya typer av produkter, nya distributörssamarbeten, mer personal och nya byggnader, allt för att hantera en ökande efterfrågan på företagets produkter och tjänster. Förutom OPSIS egna anställda sysselsätts även ett flertal externa specialister och underleverantörer av främst mekanik och elektronik, huvudsakligen i närområdet.

Sedan starten 1985 har företaget levererat åtskilliga tusen mätsystem. Det finns OPSIS-instrument i alla världsdelar utom Antarktis. Det går att hitta aktiva instrument i åtminstone ett femtiotal länder.

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om oss och våra mätsystem!