Partikelmätning

Övervakning av luftburna partiklar

OPSIS erbjuder flexibel övervakning av partiklar i omgivningsluften, både för bestämning av koncentrationerna i realtid och genom insamling på filter som också bevaras och kan användas för att bestämma partiklarnas sammansättning.

PARTIKLAR PÅVERKAR HÄLSAN

Höga partikelhalter har blivit ett stort problem framför allt i städer. Partiklarna kommer från utsläpp från dieselmotorer och andra förbränningsprocesser. De kan också komma från slitage av däck och vägar, byggarbeten och andra antropogena aktiviteter. Naturliga källor som damm och havssalter bidrar också. Ju mindre partiklarna är desto längre ner tränger de i lungorna och desto mer hälsovådliga är de. De kan ge upphov till en lång rad andningsrelaterade sjukdomar.

Partiklarna klassificeras utifrån diameter där till exempel PM10 betyder partiklar med en genomsnittlig diameter på 10 µm eller mindre. På senare år har fokus alltmer riktats mot mindre partiklar så som PM2,5 och PM1.

EN CERTIFIERAD OCH FLEXIBEL PARTIKELMÄTARE

OPSIS partikelmätare kan användas för både automatisk mätning av halter och för insamling av prover på filter. Den kan fjärrövervakas och fjärrstyras och har automatisk kalibrering, vilket gör att det är en kostnadseffektiv lösning som är lämplig för användning i moderna mätstationer.

OPSIS partikelmätare kan utrustas med ett PM10-, PM2,5- eller TSP-huvud för att få mätning av önskad partikelfraktion. Partikelmätarna uppfyller dagens regler för automatisk mätning av PM10 och PM2,5. De kan även användas för att samla in partiklarna på filtermembran för vidare laboratorieanalys av kadmium, nickel, PAH och andra partikelbundna ämnen.

ÖVERVAKNING AV PARTIKLAR MED OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

  • kostnadseffektiv systemlösning
  • realtidsmätning av PM10 och PM2,5
  • uppfyller krav för standardiserad provtagning
  • filterprovtagning för precisionsmätning och analys av partikelinnehåll
  • provtagning vid omgivningsluftens temperatur – inget behov av korrigerande faktorer
  • certifierad av svenska Naturvårdsverket, tyska TÜV, U.S. EPA, med flera.
Contact Ulf G OPSIS 720X480pxl

Jag berättar gärna mer om våra partikelmätare. Kontakta mig!